GDPR.

Integritetspolicy


Hur vi behandlar dina personuppgifter

Vi inom ÅGL Logistik bryr oss om din personliga integritet. Vi eftersträvar en öppenhet gentemot dig som registrerad och arbetar ständigt för en hög nivå av tekniskt och organisatoriskt skydd av personlig information.
Denna integritetspolicy beskriver vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår integritetspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.
Denna integritetspolicy rör all behandling av personuppgifter som sker inom ramen för ÅGL Logistiks verksamhet. Vi är personuppgiftsansvariga då vi bestämmer ändamål och medel med behandlingen av dina personuppgifter. Det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter kring vår hantering av dina personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas.

Personuppgifter avser uppgifter som kan direkt eller indirekt hänföras till dig.
Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kund:
 • namn
 • adress
 • e-postadress
 • telefonnummer
 • användarnamn och lösenord
 • orderinformation
 • IP-nummer
 • annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss

 • Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

  Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet. Exempel: att hantera intresseanmälningar och förberedande av avtal, administrera våra kundrelationer, leverera varor och tjänster kopplat till avtalet, samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig, att vi har en rättslig förpliktelse eller för vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

  Lagring av personuppgifter.

  Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer i marknadsföringssyfte i högst ett år efter det att kundförhållandet upphörde. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt gällande lagar. I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

  Kamerabevakning av ÅGL-LOGISTIK.

  Våra ytterområden bevakas med video, ej ljud med syfte att hjälpa personalen på vår utlastning att på detta sätt slippa långa köer av fordon som kommer till oss för lastning. Detta eftersom vi har en begränsad yta för inkommande fordon och att vi inte alltid kan vara på sådana ställen så vi ser om det kommer fordon till oss.

  Rättslig grund för behandlingen.

  På grund av tidigare stölder kommer detta även förhoppningsvis bli avskräckande och genom en överenskommelse med anställda får vi samtidigt bättre möjligheter att hålla koll på om det kommer någon som ska ha hjälp när man befinner sig i lastmaskin inomhus. Med detta behöver ingen utomstående gå in i hallarna för att be om hjälp och på så vis undviker vi även påkörningsolyckor.

  Lagringsperiod för inspelningsmaterialet.

  Inspelningar kommer lagras i 30 dagar och kommer endast nyttjas i de fall myndigheter behöver åtkomst i samband med brott eller olycksfall.

  Överföring av personuppgifter.

  Dina uppgifter kan komma att delas mellan bolagen inom koncernen i de fall detta är nödvändigt på grund av koncerngemensamma funktioner. Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som behöver anlitas beträffande garanitanspråk, tillhandahåller vår e-handelsplattform, arbetar med fakturaadministration eller IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till utomstående parter.

  Cookies.

  Webbplatsen använder s.k. cookies i syfte att anpassa din användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Cookies är små textfiler som lagras på våra besökares dator och som är möjliga att använda för att följa vad en besökare gör på vår webbplats. Det finns två typer av cookies: (i) en permanent cookie som ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid och (ii) en sessionscookie lagras endast under besöket på webbplatsen. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare. Cookies behandlas med stöd av ditt samtycke. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk. Observera att om du väljer att inte acceptera cookies kan funktionaliteten komma att begränsas på vissa webbsidor.

  Dina rättigheter.

  Rätt till tillgång
  Du har rätt till information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och att få tillgång till dessa personuppgifter kostnadsfritt en gång per år. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
  Rätt till rättelse
  Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.
  Rätt att bli glömd
  Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt. Om behandlingen grundas på samtycke kan detta när som helst återkallas genom att kontakta företaget.
  Rätt till begränsning
  Du har i vissa fall rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta. Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter i de fall de behandlas utifrån vårt berättigade intresse. Vi behöver då påvisa skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta behandlingen.
  Rätt att göra invändningar
  Du har när som helst rätt att göra invändningar mot behandlingen om vi som grund för behandlingen angett att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen.
  Rätten att klaga
  Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

  Informationsskydd.

  Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter, t ex använder vi kryptering för att skydda uppgifter på mobila enheter och information som överförs via internet. Utifrån ett systematiskt riskhanteringsarbete anpassas införandet av säkerhetsåtgärder i förhållande till riskerna vilket säkerställer ett adekvat skydd. Åtgärder för att förebygga och minimera verkningarna av incidenter som påverkar säkerheten i nätverks- och informationssystem är implementerade. Medarbetare får endast tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för att utföra sitt arbete med hänsyn tagen till de speciella ändamålen.

  Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig.

  ÅGL Logistik.
  Platschef:
  Stefan Andersson
  stefan@agl-logistik.se
  010-219 55 10
  Järnvägsgatan 20
  36430 Åseda


  All Copy Rights Reserved For AGL-LOGISTIK 2018